Details

Mr. Hideo Mitsunaga
Mr. Le Thanh Nguyen -

Mr. Hideo Mitsunaga</br>Mr. Le Thanh Nguyen
KYOSHIN VIETNAM CO., LTD.

General Director & Executive Director


Xem chi tiết và cách đăng ký

Mr. Takahashi Fumiyoshi -

Mr. Takahashi Fumiyoshi

TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS ASIA

Human Resource & Administration
General Manager

Xem chi tiết và cách đăng ký

Mr. Teruhisa Takeda -

Mr. Teruhisa Takeda

OLYMPUS VIETNAM CO., LTD.

HR・GA - Senior Manager


Xem chi tiết và cách đăng ký

Mr. Shin Endo -

Mr. Shin Endo

KING JIM (VIETNAM) CO., LTD.

General Director


Xem chi tiết và cách đăng ký