Bài viết

MR. KAWASAKI -

MR. KAWASAKI

CÔNG TY NICHIAS HẢI PHÒNG

DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÀO TẠO CÁCH TIẾN HÀNH 5S

Xem chi tiết và cách đăng ký

MR. KAWASAKI -

MR. KAWASAKI

CÔNG TY TNHH NICHIAS HẢI PHÒNG

ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU

Xem chi tiết và cách đăng ký

Mr. SHINJI SHIBASAKI -

Mr. SHINJI SHIBASAKI
CÔNG TY TNHH BX BUNKA VIỆT NAM
Xem chi tiết và cách đăng ký

Mr. Hideo Mitsunaga
Mr. Lê Thành Nguyên -

Mr. Hideo Mitsunaga</br> Mr. Lê Thành Nguyên
CÔNG TY TNHH KYOSHIN VIỆT NAM

Tổng Giám Đốc & Giám đốc điều hành

Xem chi tiết và cách đăng ký

Mr. Takahashi Fumiyoshi -

Mr. Takahashi Fumiyoshi

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA ASIA

Giám đốc Hành chính - Nhân sự

Xem chi tiết và cách đăng ký

Mr. Teruhisa Takeda -

Mr. Teruhisa Takeda

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM

Giám Đốc Hành Chính Nhân sự Cao Cấp

Xem chi tiết và cách đăng ký

Mr. Shin Endo -

Mr. Shin Endo

CÔNG TY TNHH KING JIM (VIỆT NAM)

Giám Đốc

Xem chi tiết và cách đăng ký