Tin tức

【ĐÀO TẠO】"7 Công cụ quản lý chất lượng" ngày 6-7-8/6/2022

【ĐÀO TẠO】"7 Công cụ quản lý chất lượng" ngày 6-7-8/6/2022

Tại nhà máy của các anh chị…

̃ liệu được thu thập nhiều nhưng chưa được ̉ dụng hiệu quả vào hoạt động QLCL?
Khi có ̣ ́ hàng lỗi xảy ra, việc truy tìm nguyên nhân để khắc phục tốn quá nhiều thời gian?
Hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm không đạt hiệu quả như mong đợi?


Vậy đâu sẽ là giải pháp


 
【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 31/5 & 1/6/2022

【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 31/5 & 1/6/2022

PDCA là một phương pháp giúp cho việc có thể đề ra một kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục tiêu (Plan); cách thức để tiến hành (Do) và kiểm tra quá trình thực hiện (Check), từ đó có thể suy nghĩ cải tiến và đưa ra những bước hành động tiếp theo (Action). Khóa học giúp cho học viên hiểu được ý nghĩa của PDCA, đồng thời có những hoạt động thực hành cụ thể để học viên có thể áp dụng vào thực tiễn.

 
【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 26-27/5/2022

【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 26-27/5/2022

PDCA là một phương pháp giúp cho việc có thể đề ra một kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục tiêu (Plan); cách thức để tiến hành (Do) và kiểm tra quá trình thực hiện (Check), từ đó có thể suy nghĩ cải tiến và đưa ra những bước hành động tiếp theo (Action). Khóa học giúp cho học viên hiểu được ý nghĩa của PDCA, đồng thời có những hoạt động thực hành cụ thể để học viên có thể áp dụng vào thực tiễn.

 
【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 5-6/5/2022

【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 5-6/5/2022

PDCA là một phương pháp giúp cho việc có thể đề ra một kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục tiêu (Plan); cách thức để tiến hành (Do) và kiểm tra quá trình thực hiện (Check), từ đó có thể suy nghĩ cải tiến và đưa ra những bước hành động tiếp theo (Action). Khóa học giúp cho học viên hiểu được ý nghĩa của PDCA, đồng thời có những hoạt động thực hành cụ thể để học viên có thể áp dụng vào thực tiễn.