Tin tức

Hội thảo dành cho người Nhật

Hội thảo dành cho người Nhật

Thu hút và giữ chân nhân tài thông qua tuyển dụng và xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự hiệu quả!
[Tháng 03/2019]

[Tháng 03/2019]

Hội thảo dành cho người Nhật

Hội thảo dành cho người Nhật

Thu hút và giữ chân nhân tài thông qua tuyển dụng và xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự hiệu quả!

Quy định về Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Quy định về Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Năm 2019, mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 5.3%.